Bevezetés, általános információk

Deals & Trade Co. s.r.o
Cím: Ivánska 20, 900 45 Malinovo.
Cégjegyzékszám/ICO: 472 23 715
Adószám/DIC: K2023798733
a továbbiakban: Deals & Trade

jár el adatkezelőként; a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelei személyes adatai védelmével kapcsolatban a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el és megóvja ügyfelei személyes adatait.

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. valamint a 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Meghatározások

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. ügyfél: az Deals & Trade termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Deals & Trade-el szerződést kötők vagy azon szolgáltatásainak megrendelői.
 3. személyes adatok különleges kategóriái: a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok és az egészségügyi adatok;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 5. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 6. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
 7. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. GDPR: az EU 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
 10. magyarországi felügyeleti hatóság vagy szlovákiai hatóság (NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
 11. weboldal: szallasdeal.hu / www.zlavyoutlet.sk

Az adatkezelés elvei

 1. Az Deals & Trade megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatok mindenkor megfeleljenek az alábbi követelményeknek:
 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes
 • pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 1. Továbbá:
 • személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet,
 • az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie,
 • csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig,
 • személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető,
 • Deals & Trade olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett;
 • személyes adatokat oly módon kell kezelni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A Deals & Trade által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 1. A felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:
 • Érdeklődés szolgáltatás iránt és egyedi ajánlatkérés honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon
 • Adat
 • Adatkezelés célja
 • név;
 1. Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
 • e-mail cím (telefonszám);
 1. Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
 • érdeklődés tárgya (pl: termék igény, időszak, hossz, úti cél, szállás, ellátás besorolás, résztvevők száma, kora, kiutazás módja, ár preferencia, megjegyzés);
 • Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
 1. Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
 2. Hírlevélre feliratkozás (honlapunkon a feliratkozó oldalon, ajánlatkérés során, rendelés során, ill. személyesen/telefonon szóban/írásban/e-mailben), egyéb DM tevékenység
 • Adat
 • Adatkezelés célja
 • e-mail cím, név
 • Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
 • telefonszám;
 1. Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
 • érdeklődés tárgya;
 • A hírlevél / egyéb e-DM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
 • feliratkozás dátuma, technikai ellenőrzés céljából
 1. Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. Hírleveleink alján minden esetben szerepel a leiratkozás link, az érdeklődő leiratkozhat.

Szállás közvetítés illetve Termék megrendelése, szükség esetén szerződéskötés, céljából

 • Adat
 • Adatkezelés célja
 • név, titulus; születési adatok; nem
 1. Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
 • e-mail cím, telefonszám; cím (egyes esetekben az utasok adatai is)
 1. Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
 • a szerződés tárgya (pl: termék igények, utazási időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

 1. Az adatkezelés jogalapja a szerződés/szállás közvetítés/termék megrendelés/kiszállítás teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).
 2. A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatásteljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
 3. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve helyidőtartama 6 hónap.
 4. A zalvyoutlet.sk oldal cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb.
 5. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a felhasználó böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni.
 6. Alapbeállítás esetén a felhasználó böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az “Ideiglenesen letöltött internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár.
 7. Amennyiben nem szeretné a felhasználó, hogy a Deals & Trade és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktíválja azok fogadását a web böngészőjében. További információkat talál erről a felhasználó a saját böngészőjének súgójában. Amennyiben a felhasználó fogadja a cookie-kat, azok típustól függően 30 vagy 60 napig a felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat már korábban.
 8. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a szallasdeal.hu/zlavyoutlet.sk weboldal korlátozott működését vonhatja maga után.
 9. Partnerünk, a Google hirdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani

Profilalkotás

 1. Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.
 2. Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
 3. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
 4. A Deals & Trade Co. s.r.o a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

 1. A Deals & Trade általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel osztja meg az ügyfél személyes adatait:
 • az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: beszállító társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);
 • a szállásközvetítés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, wholesaler, beszállító, stb.);
 • utazásszervezőkkel (amennyiben a szolgáltatást más szervező biztosítja)
 • felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.
 • könyvelési, és egyéb számviteli szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozóival
 • informatikai rendszereinek szolgáltatóival
 1. Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Deals & Trade által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolat-felvételi ponton teheti meg:
 • Deals & Trade Co. s.r.o; Ivánska 20, 900 45 Malinovo; Telefonszám: + 421908093577; e-mail cím: [email protected]

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

 1. A Deals & Trade, mint szállás és termék közvetítő iroda többféle informatikai szolgáltatást vesz igénybe. Ezek során a személyes adatokhoz külső adatfeldolgozók is hozzáférnek. Ezek mellett könyvelési és számviteli, banki, illetve egyéb törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokat vesz igénybe. Ezek során személyes adatokat is átad a megbízott adatfeldolgozóknak.
 2. A Deals & Trade minden adatfeldolgozója esetén elvárja a törvényi kötelezettségek teljes betartását.

Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

 1. Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben a teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).
 2. A Deals & Trade tájékoztatja a megrendelőt, hogy az adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:
 • a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
 • a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
 • a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy
 • a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben Deals & Trade törekszik arra, hogy az Európai Bizottság által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

Az ügyfél hozzáférési jogai

 1. Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz. Ha az ügyfél visszajelzést kér arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Deals & Trade köteles tájékoztatást adni.
 2. Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki, nem terjed ki az anonim adatokra, nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra és magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
 3. A Deals & Trade a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól díj számítható fel, a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

Az ügyfél helyesbítéshez való joga

 1. Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga
 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
 1. A Deals & Trade az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait és a helyesbítéséről tájékoztatást ad, az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Deals & Trade azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az ügyfél törléshez való joga

 1. Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére indokolatlan késedelem nélkül. Deals & Trade köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben kezeli a személyes adatokat, és a személyes adatok nem szükségesek, és nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.
 2. A Deals & Trade indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha az az adatkezelés vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Deals & Trade kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.
 3. A Deals & Trade indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.
 4. A Deals & Trade az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit, azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
 5. Hírlevélrendszerünkből való törlés automatizált. A felhasználó bármikor törölheti magát, ha válasz e-mailt küld a hírlevélre és a tárgyba az „unsubscribe” szót írja, vagy levelében jelzi a leiratkozás szándékát.

Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

 1. Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére nem terjed ki az anonim adatokra és a nem rá vonatkozó személyes adatokra, kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjedhet ki.
 2. A Deals & Trade korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.
 3. A Deals & Trade korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését, a Deals & Trade-nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
 4. A Deals & Trade korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Deals & Trade érdekei céljából, és az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Deals & Trade általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.
 5. A Deals & Trade az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit, azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
 6. Ha a Deals & Trade korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor tárolhatja az ilyen személyes adatokat, az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
 7. A Deals & Trade nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

 1. Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.
 2. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga nem terjed ki az anonim adatokra, a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra, kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

 1. A Deals & Trade az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.
 • Érintett kérelme, Határidő, Tájékoztatáshoz való jog – amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)
 • Hozzáféréshez való jog – egy hónap
 • Helyesbítéshez való jog -egy hónap
 • Törléshez való jog – indokolatlan késedelem nélkül
 • Adatkezelés korlátozásához való jog – indokolatlan késedelem nélkül
 • Adathordozhatósághoz való jog – egy hónap
 • Tiltakozáshoz való jog – a tiltakozás kézhezvételekor

Adatkezelés biztonsága

 1. A Deals & Trade számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein, fióktelepein, az említett adatfeldolgozóknál találhatók meg.
 2. A Deals & Trade a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható, legyen, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
 3. A Deals & Trade olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 4. A Deals & Trade az adatkezelés során megőrzi a titkosságot – megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult -, a sértetlenséget – megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét-, a rendelkezésre állást – gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök-.
 5. A Deals & Trade és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 6. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Panasz benyújtásához való jog

 1. Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Deals & Trade azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot (Deals & Trade Co. s.r.o.; Ivánska 20, 900 45 Malinovo. Tel.: + 421 908 093 577; e-mail cím: [email protected]). Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a Nemzeti adatvédelmi Haivatal -hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.
 2. A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: [email protected]; weboldal: naih.hu.

A jelen tájékoztató módosításai

 1. A Deals & Trade fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Amennyiben az adatkezelő jelen feltételeket módosítaná, a módosított adatok feltételeinek változata kerül a honlapra.

Jelen szerződési feltételek 2017. április 1-jétől hatályosak –